ติดต่อสอบถาม
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มงานธุรกิจ : อาคารสาธิตปทุมวัน 2 ชั้น 4 ห้อง 241
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ : อาคารสาธิตปทุมวัน 5 ชั้น 3 ห้อง 533 และอาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 3 ห้อง 138
กลุ่มงานคหกรรม : อาคารสาธิตปทุมวัน 2 ชั้น 5 ห้อง 5 ห้อง 251, ห้อง 252 และอาคารสาธิตปทุมวัน 7 ห้อง 721 และ 741
กลุ่มงานสื่อการสอน : อาคารสาธิตปทุมวัน 1 ชั้น 9 ห้อง 195
E-mail : intira@satitpatumwan.ac.th

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2513934 โทรสาร 02-2514159 http://www.satitpatumwan.ac.th

Copyright © 2015 (Computer Department of Patumwan Demonstrations School) All rights reserved.